Dokumentacijos ir projektų rengimas

Elektrinėms nuo 5 kW

 • Išimame elektrinės prijungimo prie elektros tinklo sąlygas AB ESO;

Paslaugos aprašymas: AB ESO prisijungimo sąlygos skirtos elektrinės prijungimo projektui parengti. Projektuotojas pagal prijungimo sąlygas parengia ir suderina su atsakingomis institucijomis prijungimo projektą.

 • Išimame leidimus: Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ;

Paslaugos aprašymas:

Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui, kuris ketina:

 1. statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę);
 2. padidinti esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią rekonstruodamas ar pakeisdamas esamus arba statydamas papildomus elektros energijos gamybos įrenginius. Šiuo atveju leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas tai daliai, kuria didinama elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, arba statomiems papildomiems elektros energijos gamybos įrenginiams;
 3. rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio kuro ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui.

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus turi būti gautas prieš elektros energijos gamybos įrenginių – elektrinės statybas.

 • Išimame leidimus: Leidimo gaminti elektros energija;

Paslaugos aprašymas:

Leidimai gaminti elektros energiją išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje. Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris:

 1. pastatė naują energetikos objektą (elektrinę) elektros energijai gaminti pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
 2. padidino esamų veikiančių elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiuo atveju:
 • išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių, ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją. Išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia. Anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naująjį, netenka galios;
 • naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas papildomai įrengtai elektros energijos gamybos įrenginių galiai, kai nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose generavimo pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius;
 1. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės ar kita teise valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito asmens, turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją.

Leidimas gaminti elektros energiją turi būti gautas baigus statyti elektros energijos gamybos įrenginius – elektrinę.

 

·        Išimame energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą

Paslaugos aprašymas:

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas apima:

 • patikrinimą, ar energetikos objektas ir / ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius;
 • ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja  norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms;
 • ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo–derinimo darbai;
 • ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.

Inspekcijos specialistai, patikrinę naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia ir išduoda pažymą, kuri įteikiama pareiškėjui.

 

Saulės elektrinės virš 5 kW įrengimo seka:

 • Išankstinių prisijungimo prie AB ESO sąlygų iki 10kW saulės elektrinei gavimas.(1-2 savaitės )
 • Paruošiami dokumentai valstybinei energetikos inspekcijai (VEI) plėtros leidimo gavimui. ( 1 mėnesis )
 • Prisijungimo prie AB ESO sąlygų iki 10kW saulės elektrinei gavimas.(1-2 savaitės )
 • Projektuojamas ir suderinamas techninis elektrinės projektas, visas, su prijungimo prie ESO dalimi. ( 1 mėnesis )
 • Įrengiama elektrinė. Priduodama valstybinei energetikos inspekcijai (VEI) . (1-2 savaitės )
 • Paruošiamas dokumentų paketas valstybinei energetikos inspekcijai (VEI) gamybos leidimo gavimui ( iki 1 mėnesio )
 • Sutartis su ESO. Priklauso, kaip greitai bus įrengta ESO dalis projekte (1-2 mėnesiai )
  10kW saulės elektrinės įrengimas iki pilno paleidimo užtrunka apie 3-4 mėnesius, priklausomai nuo įrengimo vietos, projektavimo sąlygų ir kt.